• НАУЧНАЯ РАЗРАБОТКА

  рецептура фильтра разработана Институтом физики и органической химии Национальной Академии наук специально для водопроводной воды в Беларуси

 • ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ИОНООБМЕННОЕ ВОЛОКНО

  отвечающее за умягчение и очистку воды от железа, разработано и произведено в Беларуси, на основе фундаментальных исследований Академии Наук.

 • ШУНГИТОВЫЙ МИНЕРАЛИЗАТОР

  В каждой упаковке кассеты «Крынi»

 • НАВУКОВАЯ РАСПРАЦОЎКА

  рэцэптура фільтра распрацавана Інстытутам фізікі і арганічнай хіміі Нацыянальнай акадэміі навук спецыяльна для водаправоднай вады ў Беларусі

 • ВЫСОКАЭФЕКТЫЎНАЕ ІОНААБМЕННАЕ ВАЛАКНО

  якое адказвае за змякчэнне і ачыстку вады ад жалеза, распрацавана і выраблена ў Беларусі на аснове фундаментальных даследаванняў Акадэміі навук

 • ШУНГІТАВЫ МІНЕРАЛІЗАТАР

  У кожнай упакоўцы касеты “Крыні”

минерал шунгит

в каждой упаковке кассеты «Крынi»

Шунгит – одна из древнейших горных пород на планете.

Свое название этот редкий минерал получил в конце 19 века, по имени месторождения в карельском поселке Шуньга. До этого, с древних времен, шунгит знали, как «аспидный камень».

О целительной силе «аспидного камня» ходит огромное количество легенд и историй. Из него делают амулеты и обереги, которым приписывают магические свойства.

Говорят, что Петр 1 приказывал солдатам в военных походах носить с собой по кусочку «аспидного камня» для обеззараживания воды и придания ей свежести.

В народной медицине существует множество рецептов использования воды, настоянной на шунгите. Во многих санаториях Карелии употребление шунгитовой воды стало частью оздоровительных программ.

Уникальность шунгита заключается в фуллеренах – особой форме существования углерода – обнаруженной в этом горном минерале.

Наличие фуллеренов и определяет полезные для человека физические и химические свойства шунгита:
 • эффективно адсорбирует из воды ионы тяжелых металлов, различные примеси, нитраты, хлорорганические соединения;
 • обеззараживает воду, обладая бактерицидными свойствами;
 • обогащает воду важными макро- и микроэлементами, являясь природным ионообменником с богатым минеральным составом (содержит более 20 микроэлементов);
 • нейтрализует неприятные запахи и вкусы, присущие, зачастую, водопроводной воде.

МІНЕРАЛ ШУНГІТ

в каждой упаковке кассеты «Крынi»

Шунгіт – адна з найстарэйшых горных парод на планеце

Шунгітам гэты мінерал назвалі ў канцы 19 стагоддзя, пасля адкрыццяя радовішча ў карэльскім пасёлку Шуньга. Да гэтага са старажытных часоў шунгіт ведалі як “аспідны камень”.

Аб гаючай сіле “аспіднага камню” існуе мноства легенд і гісторый. З яго вырабляюць амулеты і абярэгі, якім прыпісваюць магічныя ўласцівасці.

Гавораць, што нават Пётр I загадваў салдатам у ваенных паходах насіць з сабой па кавалачку “аспіднага камню” для абеззаражвання вады і надання ёй свежасці.

У народнай медыцыне існуе мноства рэцэптаў выкарыстання вады, якая настаялася на шунгіце. У шматлікіх санаторыях Карэліі ўжыванне шунгітавай вады стала часткай аздараўленчых праграм.

Унікальнасць шунгіту заключаецца ў фулерэнах – асобай форме існавання вуглероду – якія былі выяўлены ў гэтым горным мінерале.

Наяўнасць фулерэнаў і вызначае карысныя для чалавека фізічныя і хімічныя якасці шунгіту:
 • эфектыўна адсарбіруе з вады іоны цяжкіх металаў, розныя прымешкі, нітраты, хлораарганічныя злучэнні;
 • абеззаражвае ваду, валодае бактэрыцыднымі якасцямі;
 • абагачае ваду важнымі макра- і мікраэлементамі, з’яўляецца прыродным іонаабменнікам з багатым мінеральным складам (утрымлівае больш за 20 мікраэлементаў);
 • нейтралізуе непрыемныя пахі і прысмакі, ўласцівыя водаправоднай вадзе.

как подобрать фильтрущую кассету «крынi»

ЯК ПАДАБРАЦЬ ФІЛЬТРУЮЧУЮ КАСЕТУ “КРЫНІ”

максима жесткость
 • накипь в чайнике появляется регулярно
 • на нержавейке появляются белые пятна от воды
 • плохо мылится мыло
У МЕНЯ ЖЕСТКАЯ ВОДА!
МАКСІМА ЖОРСТКАСЦЬ
 • накіп у чайніку з’яўляецца рэгулярна
 • на нержавейцы з’яўляюцца белыя плямы ад вады
 • дрэнна мыліцца мыла
У мяне жорсткая вада!
максима стандарт
 • накипь в чайнике появляется редко
 • иногда вода имеет неприятный привкус или запах (хлор, металл)
у меня неплохая вода, но я хочу иметь качественную питьевую воду
МАКСІМА СТАНДАРТ
 • накіп у чайніку з’яўляецца рэдка
 • часамі ў вады з’яўляецца непрыемны прысмак або пах (хлор, метал)
У мяне нядрэнная вада, але я жадаю мець якасную пітную ваду.
максима комплекс
 • накипь в чайнике появляется регулярно
 • на сантехнике появляются ржавые подтеки
 • у воды часто бывает неприятный привкус или запах (хлор, металл)
В МОЕЙ ВОДЕ МНОГО ЖЕЛЕЗА И СОЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ
МАКСІМА КОМПЛЕКС
 • накіп у чайніку з’яўляецца рэгулярна
 • на сантэхніцы з’яўляюцца іржавыя падцёкі
 • у вады часта бывае непрыемны прысмак або пах (хлор, метал)
У маёй вадзе шмат жалеза і солей жорсткасці

ФИЛЬТР-КУВШИН «ВАДАВIТА»

Объем кувшина 3,5 л чистой воды
 • Удобная двойная крышка

  позволяет наливать уже отфильтрованную (чистую) воду не дожидаясь, пока очистится весь объем.

 • Откидной носик

  упрощает использование кувшина.

 • прорезиненное дно

  обеспечивает устойчивость на любой поверхности.

* Фильтрующие кассеты «Крынi Максима» подходят, также, для кувшинов европейских ТМ “Brita”, “Dafi”, “Laica”, “Mavea”, “Avertum”, “Новая вода”

ФІЛЬТР-ЖБАН “ВАДАВІТА”

Аб’ём жбана 3,5 л чыстай вады
 • Зручнае двайное вечка

  дазваляе наліваць ужо адфільтраваную (чыстую) ваду не чакаючы, пакуль ачысціцца ўвесь аб’ём

 • Адкідная дзюбка

  спрашчае выкарыстанне жбана.

 • Сіліконавыя ўстаўкі на аснове

  забяспечваюць устойлівасць на паверхні.

* Фільтруючая касета “Крыні Максіма” падыходзяць таксама для фільтр-жбаноў еўрапейскіх гандлёвых марак “Brita”, “Dafi”, “Laica”, “Mavea”, “Avertum”, “Новая вода”

Крынi - сделано в Беларуси

КРЫНI – зроблена ў Беларусі